Nákupní košík je prázdný.

Úvodní stránka » Obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky

platné od 1.1.2019

1. Definice pojmů

Pokud z textu nevyplývá něco jiného, rozumí se:

1.1. "eshopem" obchod provozovaný v síti Internet na adresách:www.baltaxia.cz
1.2. "prodávajícím" obchodní společnost Baltaxia a.s., vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 878, se sídlem U Nisy 604/15, 460 01 LIBEREC 1, IČ: 25013921, DIČ: CZ25013921, email: info@baltaxia.cz, tel: +420 485 100 319.
1.3. "kupujícím" fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba, která vyslovila souhlas s obchodními podmínkami, uvedenými na eshopu na stránkách www.baltaxia.cz
1.4. "spotřebitelem" fyzická osoba starší 18ti let, která vyslovila souhlas s obchodními podmínkami, uvedenými na eshopu na stránkách www.baltaxia.cz
1.5. "návodem" text na stránkách eshopu, který uživateli podrobně popisuje používání eshopu,
1.6. "zbožím" potraviny a další předměty ze sortimentu eshopu, dostatečně přesně specifikované co do druhu, množstevní jednotky a data spotřeby (obrázek u zboží se považuje za ilustrační),
1.7. "objednávkou" potvrzený úkon výběru zboží ze sortimentu eshopu kupujícím,
1.8. "transportem" dodání zboží na místo (dodací adresa) za cenu dle ceníku v eshopu,
1.9. "přepravním balením" karton nebo jiný obal obsahující objednané zboží,
1.10. "vadou" rozpor množství a parametrů zboží dodaného oproti množství a parametrům zboží uvedených v objednávce nebo poškození zboží zamezující jeho obvyklému používání nebo spotřebě.
1.11. "reklamací" úkon, při kterém kupující uplatňuje nároky vůči prodávajícímu z vad zboží nebo vadně poskytnutých služeb.
1.12. "mimořádnou akcí" akce, s omezenou dobou platnosti.

2. Základní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované prodávajícím a na podmínky prodeje zboží prodávajícím kupujícímu.
2.2. Tyto obchodní podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami v eshopu.
2.3. Pokud jsou v eshopu viditelně uvedeny podmínky, které mění význam některých ustanovení těchto Obchodních podmínek (jedná se zejména o podmínky mimořádných akcí), platí vždy podmínky viditelně uvedené v eshopu.

3. Objednávka, prodej a dodání zboží

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle jeho objednávky v eshopu. Za ceny uvedené v eshopu v okamžiku uskutečnění objednávky. K celkové ceně objednávky prodávající připočte cenu za transport, která je taktéž uvedena v eshopu. (ceny jsou včetně odpovídající DPH, není-li uvedeno jinak).
3.2. Kupující je povinen zboží dodané v řádné lhůtě a dle těchto podmínek převzít a zaplatit za něj prodávajícímu celkovou kupní cenu. Místem převzetí je vstup do objektu v místě určeném kupujícím nebo parkoviště u tohoto objektu.
3.3. Zboží je běžně expedováno do pěti pracovních dní.
3.4. Kupující je oprávněn na místě promptně zkontrolovat obsah přepravního balení a jakost jednotlivého zboží.
3.5. Kupující je oprávněn převzít bez kontroly na místě neporušené uzavřené přepravní balení se zbožím. Tímto nezaniká nárok kupujícího na případné pozdější reklamace.
3.6. Odmítne-li kupující bezvadné a řádně dodané zboží převzít, je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady se zpracováním jeho objednávky a případně nahradit další škodu, která tímto prodávajícímu vznikla.

3.7. Zboží je expedováno pouze v rámci České republiky.

3.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
4.1.1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Nejpozději se zbožím zašle spotřebitel vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy - vzor formuláře ke stažení zde.
4.1.2. Pokud možno zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V opačném případě má prodávájící právo po spotřebiteli nárokovat prokazatelné náklady na uvedení zboží do původního stavu (například přebalení, vyčištění apod.).
4.1.3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud se písmeně nedomluvíme jinak.

4.2. Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby v ceně zboží
4.2.1. Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.
4.2.1. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tím, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
4.2.3. Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

5. Záruka a reklamace

5.1. Záruční lhůta a odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5.2. Kupující je oprávněn reklamovat zboží, které vykazuje vady. U zboží, které se rychle kazí nejpozději den následující po jeho zakoupení, u ostatního zboží nejpozději v době minimálního data trvanlivosti, které je uvedené na obale výrobku.
5.3. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
5.4. Kupující je povinen reklamaci podat u prodávajícího emailem či písemně (prostřednictvím reklamačního formuláře) nebo telefonicky. Prodávající je povinen zboží od kupujícího ve vzájemně sjednaném čase a na vzájemně sjednaném místě převzít. Případné náklady prodávajícího s cestou ke kupujícímu hradí kupující.
5.5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadné zboží kupujícímu vyměnit nebo vrátit cenu, kterou kupující za toto zboží zaplatil.

6. Zpracování osobních údajů

6.1. Totožnost a kontaktní údaje správce
6.1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost Baltaxia a.s., se sídlem U Nisy 604/15, 460 01 Liberec, Identifikační číslo 25013921, spisová značka B 878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (dále jen „správce“)
6.1.2. Korespondenční údaje správce: korespondenční adresa: Baltaxia a.s., U Nisy 604/15, 460 01 Liberec, adresa elektronické pošty: info@baltaxia.cz
6.1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  - (dále jen „nařízení“).

6.3. Účel zpracování osobních údajů
6.3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
6.3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

6.4. Doba uložení osobních údajů
6.4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
6.4.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy je 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

6.5. Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Dalším příjemcem vašich osobních údajů bude: DYNWEB, s.r.o., Komenského 446/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25498673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21101, jako administrátor webového řešení

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.6. Práva subjektu údajů
6.6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).
6.6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.6.3. Uzavření a plnění smlouvy - Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. Závěrečná ujednání

7.1. Prodávající má právo tyto Obchodní podmínky změnit. Je však povinen tuto změnu oznámit kupujícímu. Oznámení lze provést písemně, emailem nebo dostatečně viditelným zobrazením v eshopu. Toto ustanovení se nevztahuje na mimořádné změny dle bodu 2.3. těchto Obchodních podmínek.
7.2. Těmito Obchodními podmínkami neupravené vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
7.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Prodávající se v tomto případě zavazuje nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.
7.5. Prodávající a kupující se zavazují vyřešit jakékoli spory a nesrovnalosti vzniklé z těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi smírným jednáním.
7.6. V případě sporu, kdy se strany vzájemně nedohodnou, subjektem mimosoudního řízení, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha2, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách www.coi.cz.
7.7. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, dle zák.č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz